1. علیرضا صالحان , حسین دلداری , سعید ابریشمی , محاسباتِ فراگیر (محاسبات همه‌جاحاضر)، ابزاری کاربردی جهت بهبودِ کیفیتِ فرآیندِ مدیریتِ بحران , دانش پیشگیری و مدیریت بحران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱۳۳-۱۴۸